get paid to paste

Bạn tải đươc các file được chia thành các cặp như Mask.part01.001,Mask.part01.002; Mask.part02.001,Mask.part02.002,... Ban đầu, bạn dùng FFSJ để nối 2 file 001, 002 lại được các file Mask.part01, Mask.part02,... Sau đó thêm đuôi rar vào sau chữ partxx để được các file Mask.part01.rar, Mask.part02.rar,.... Đến đây mới bắt đầu giải nén với pass: [email protected].[tpb][/tpb][tpb][/tpb][tpb][/tpb][tpb][/tpb][tpb][/tpb]

Pasted: Mar 21, 2009, 6:49:38 am
Views: 255